VERKOOPVOORWAARDEN WEBSHOP

1. TOEPASSELIJKHEID

Door deze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. LABELS & BASKETS heeft het recht deze van tijd tot tijd te wijzigen.

2. TOT STANDKOMEN KOOPOVEREENKOMST

Alle aanbiedingen gedaan door LABELS & BASKETS zijn vrijblijvend. Als je een bestelling plaatst en het product is voorradig dan ontvang je een orderbevestiging, inclusief vermelding van eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten.
Je kunt LABELS & BASKETS niet aan aanbiedingen houden waarvan je redelijkerwijs kunt begrijpen dat deze een kennelijk vergissing of verschrijving bevatten.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Je kunt betalen via iDEAL of door een reguliere bankoverschrijving.

4. PRIJZEN, TRANSPORT & LEVERING

Prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW. De verzendkosten binnen Nederland bedragen €8,95 tot 10 kg en €15,25 voor pakketten van 10-30 kg. Voor bestellingen buiten Nederland worden de transportkosten en eventuele douane- en importheffingen apart berekend en doorbelast.
Het risico tijdens transport is voor LABELS & BASKETS. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering. Het risico voor eventuele retourzending is voor jou.
LABELS & BASKETS streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 5-7 dagen na betaling te leveren. Leveringstijden zijn indicatief en overschrijding ervan geeft je geen recht op schadevergoeding of de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet verwacht kan worden de koopovereenkomst in stand te laten.
Je bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd. Als door jouw toedoen of nalaten levering niet mogelijk is, zal je alle aanvullende kosten aan LABELS & BASKETS verschuldigd zijn. De eigendom van het product gaat pas op jou over als je al het verschuldigde aan LABELS & BASKETS hebt voldaan.

5. RETOURZENDING

Je hebt het recht de koopovereenkomst met LABELS & BASKETS binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling te ontbinden door middel van het sturen van een e-mail binnen genoemde termijn. Je dient de betreffende bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet – in originele verpakking – te retourneren binnen 7 dagen nadat je de e-mail hebt verstuurd waarin staat aangegeven dat je het product wilt retourneren. Na ontvangst stuurt LABELS & BASKETS je een nieuw exemplaar of stort het aankoopbedrag terug binnen 10 werkdagen. LABELS & BASKETS behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt is, of door de klant beschadigd. De kosten voor retourzending zijn voor jou.

6. GARANTIES

LABELS & BASKETS heeft met veel zorg haar collectie samengesteld en streeft kwaliteit na bij ieder product.
Je verplicht het geleverde product te controleren alvorens het in gebruik te nemen.
Je dient de bij levering zichtbare tekorten of beschadigingen direct (uiterlijk binnen 24 uur na levering), nauwkeurig en gedetailleerd per e-mail te melden aan LABELS & BASKETS.
Niet direct bij de levering zichtbare tekorten of beschadigingen dien je binnen 7 dagen, nauwkeurig en gedetailleerd, na levering per e-mail te melden aan LABELS & BASKETS.
Retourzendingen kunnen, in de in dit artikel genoemde gevallen, slechts plaats vinden na goedkeuring door LABELS & BASKETS, waarbij LABELS & BASKETS het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.

7. PRIVACY

LABELS & BASKETS respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Door het aanmelden als nieuwe klant verleen je toestemming de gevraagde gegevens op te slaan. De persoonlijke informatie behandelt LABELS & BASKETS vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt om je bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Door het aanmelden voor de nieuwsbrief van LABELS & BASKETS verleen je toestemming om je persoonlijke gegevens en e-mail adres op te slaan om je in de toekomst te informeren over activiteiten en aanbiedingen van LABELS & BASKETS.
Persoonlijke informatie wordt onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk ter uitvoering van je bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

8. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

LABELS & BASKETS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:
·       overmacht;
·       door onvolledige of onjuist vertstrekte informatie;
·       door onjuist gebruik van het betreffende product.
LABELS & BASKETS is slechts aansprakelijk voor directe schade waarbij de aansprakelijkheid van LABELS & BASKETS beperkt is tot de hoogte van de betreffende orderbevestiging.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen jou en LABELS & BASKETS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering in het buitenland wordt gegeven of indien je in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
In geval van een geschil zullen partijen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten, in welk geval slechts aan een Nederlandse rechter bevoegdheid toekomt kennis te nemen van een dergelijk geschil.

10. CONTACT

In geval van vragen, opmerkingen of klachten kun je mailen naar: info@labelsandbaskets.nl t.n.v. Isabelle Rademakers of bellen met +31 (0)6 26218063