LEVERINGSVOORWAARDEN DIENSTEN

1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met LABELS & BASKETS en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. OFFERTE, AANVAARDING & WIJZIGINGEN

a. Het intakegesprek is kosteloos. Na dit oriënterend gesprek van ± 1 uur wordt een vrijblijvende offerte gedaan, welke vervalt na 2 maanden tenzij anders aangegeven.
b. Offertes zijn gebaseerd op de bij LABELS & BASKETS beschikbare informatie.
c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor
akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door LABELS & BASKETS is
ontvangen en geaccepteerd.
d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door LABELS & BASKETS dient te worden vermeld of – en zo ja in hoeverre – een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

3. GEGEVENS VERSTREKKEN

a. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en LABELS & BASKETS al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar hebben voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

4. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

a. LABELS & BASKETS bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.
b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

5. GEHEIMHOUDING

a. LABELS & BASKETS is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
LABELS & BASKETS verbindt zich aan de ethische code zoals voorgeschreven door de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers)
b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt LABELS & BASKETS zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, LABELS & BASKETS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en LABELS & BASKETS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LABELS & BASKETS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN

a. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
b. De tariefsaanpassing zal per 1 september van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te tellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
c. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van LABELS & BASKETS.
d. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij LABELS & BASKETS gebruikelijke methoden.
e. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat LABELS & BASKETS reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.
f. LABELS & BASKETS zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

a. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.
b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien LABELS & BASKETS haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. LABELS & BASKETS heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.
b. LABELS & BASKETS is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met LABELS & BASKETS. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij LABELS & BASKETS heeft gemeld.
d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door LABELS & BASKETS of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door LABELS & BASKETS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
e. Elke aansprakelijkheid van LABELS & BASKETS voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. DUUR EN BEËINDIGING

a. Een overeenkomst voor een organizing sessie kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. LABELS & BASKETS heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
d. LABELS & BASKETS is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

10. AFSPRAKEN VERZETTEN

a. LABELS & BASKETS behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare,waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. LABELS & BASKETS behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.
c. Opdrachtgever kan tot 2 dagen voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 2 dagen is LABELS & BASKETS gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarieven gehanteerd.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Alle door LABELS & BASKETS geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van LABELS & BASKETS. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
b. Bij niet betaling heeft LABELS & BASKETS het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht LABELS & BASKETS snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan LABELS & BASKETS. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal LABELS & BASKETS deze verhalen op opdrachtgever.
e. Alle door LABELS & BASKETS verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, boeken, teksten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van LABELS & BASKETS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door LABELS & BASKETS worden gebruikt als boeken welke door LABELS & BASKETS zijn geleverd, zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

12. KLACHTENPROCEDURE

a. LABELS & BASKETS heeft zicht verbonden aan de Ethische code/beroepscode, zoals te vinden op de website www.nbpo.nl, en aan de klachtenregeling van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers.
b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LABELS & BASKETS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LABELS & BASKETS in staat is adequaat te reageren.
c. Indien een klacht gegrond is, zal LABELS & BASKETS de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
d. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal LABELS & BASKETS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
e. Een klacht kan betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde dienst of op schending van de ethische gedragscode. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij NBPO, T.a.v. Secretariaat, Postbus 342,
4000 AH, TIEL

13. GESCHILLEN

Alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch. Deze forumkeuze geldt ook voor de voorzieningenrechter in kort geding.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.